Vladine mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Među Vladinim mjerama, ističemo bezuvjetno produljenje trajanja EU projekata s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana  za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi te odgodu roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja i de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja. Također, mjere podrazumijevaju i potvrđivanje 75% potraživanih izdataka za dostavljene Zahtjeve za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka.

Vlada je na sjednici u utorak, 17. ožujka, donijela ukupno 66 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Mjere se odnose na ukupno 8 ministarstva od kojih se velik dio mjera odnosi na očuvanje likvidnosti i radnih mjesta gospodarstvenika u okviru Ministarstva financija. Glasanje o paketu mjera se očekuje po završetku rasprave u Saboru, u četvrtak, 19.4.2020. Donosimo popis svih mjera po ministarstvima, agencijama i bankama:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije

 • Povećanje alokacije za financijski instrument ‘ESIF Mikro zajmovi’ za obrtna sredstva mikro i male poduzetnike (1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje kamata  na 0,5% – 0,75% – 1,0% ovisno o indeksu razvijenosti) koje provodi HAMAG-BICRO.
 • Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite sa 30% udjelom obrtnih sredstava ‘ESIF Mikro i Mali zajmovi’ na 0,1 %-0,25%-0,5% ovisno o indeksu razvijenosti  koje direktno provodi HAMAG-BICRO.
 • Povećanje maksimalne stope jamstva za ‘ESIF pojedinačna jamstva’ za kredite za obrtna sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos jamstva 150.000-1.000.000 eura)  koje provodi HAMAG-BICRO putem 17 financijskih institucija.
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
 • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.
 • Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.

Ministarstvo gospodarstva

 • Uvođenje dodatnog grace perioda za obvezu očuvanja radnih mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.
 • Mogućnost interventnog otkupa viškova u:
 • stočarskoj proizvodnji, konfekcija i prerada u trajne i polutrajne prehrambene proizvode (mesne konzerve ili duboko smrzavanje i skladištenje),
 • ratarskoj proizvodnji, skladištenje i prerada u polutrajne prehrambene proizvode (biljna ulja, šećeri, brašno i sl.),
 • voćarstvu i povrćarstvu, skladištenje u kondicionim skladištima i prerada u polutrajne prehrambene proizvode te voćne napitke (sokovi, džem, konzervirano voće i povrće i sl.).
 • Interventna nabava
 • dezinfekcijskih sredstava, sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora, bolnica i drugih ustanova te zaštitne opreme za potrebe borbe protiv koronavirusa,
 • ostalih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i poljoprivrednih proizvođača, te njihovo uvrštavanje u Bilancu strateških robnih zaliha.
 • Nabava sjemenske robe za potrebe poljoprivredne proizvodnje u slučaju njenog nedostatka, a u skladu sa zahtjevom Ministarstva poljoprivrede.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

 • Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova te Mikro i malih zajmova za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.
 • Uspostavljanje novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva (brža obrada, poček, niža kamatna stopa).
 • Kontra garancije za 50% glavnice za obrtna sredstva kredita za turizam (kamatna stopa 0,5%-0,75%-1,0%).

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 • Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.
 • Privremena mjera suspenzija potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenima koronavirusom.
 • Produženje trajanja mjere stalni sezonac.
 • Osiguranje isplate minimalne plaće za osobe s invaliditetom zbog zadržavanja u zaposlenosti.
 • Odgoda plaćanja novčane naknade za sve poslodavce obveznike kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 • Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih okolnosti.
 • Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca – za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i sa rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.
 • Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

Ministarstvo financija

 • Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.
 • Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

 • Uvođenje moratorija na kreditne obveze klijenata po postojećim plasmanima.
 • Reprogramiranje postojećih kredita klijentima HBOR-a uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita.
 • Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama.
 • Odobravanje garancija (polica osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna sredstva – likvidnost.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektor turizma sa ciljem omogućavanja izdavanja garancija (polica osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u, za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.
 • Povećanje opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza dodatnim proširivanjem krug prihvatljivih korisnika polica osiguranja sa izvoza i turizma na gospodarske subjekte koji posredno izvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Poslovne banke – mjere podrške

 • Mjera uvođenja Stand still-a tj. obustave  izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima (pravnim ili fizičkim osobama) u razdoblju od tri mjeseca.
 • Krediti za likvidnost i radni kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim institucijama) ročnosti do tri godine.
 • Provođenje reprograma od strane kreditnih institucija prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

Ministarstvo turizma

 • Odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače.
 • Odgoda plaćanja turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal).
 • Ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata.
 • Potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu.
 • Odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 • Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama.
 • Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.
 • Izmjena propisane duljine ophodarske dionice za autoceste omogućiti obavljanje ophodnji autoceste jednom u 12 sati sve dane u tjednu (manji broj ophodnji).
 • Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 • Privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020.
 • Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom, tijekom godine dana.
 • Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama u pogledu zahtjeva za opremanjem.
 • Privremeno produljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.
 • Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

Ministarstvo kulture

 • Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.
 • Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom audiovizualnom centru i Zakladi Kultura nova.
 • Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi otkazanih zbog epidemije koronavirusa.
 • Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.
 • Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na razdoblje od šest mjeseci.
 • Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja epidemije koronavirusa.

Ministarstvo poljoprivrede

 • Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti između fondova za povećanje proizvodno vezanih plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja prometa i povećanja manipulativnih troškova (predlaganje novog programa državnih i de minimis potpora).
 • Financiranje privremene obustave ribolova uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Povećanje sredstva za de minimis potpore za sektor ribolova i akvakulture.
 • Financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije.
 • Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih mjera Programa ruralnog razvoja.
 • Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz de minimis potpore 2019. – prerada drva i proizvodnja namještaja.
 • Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade drva.
 • Odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu.
 • Izvor: koronavirus.hr