Sažetak uvjeta budućih natječaja iz Strateškog plana ZPP 2023. – 2027.

 • Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda (dosadašnja mjera 4.2.)

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU

b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika pod uvjetom da najkasnije do kraja provedbe projekta budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU.

Svrha poziva: Ulaganja u izgradnju novih, kao i modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta te uvođenje inovativnih i digitalnih tehnologija doprinijeti će povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Ulaganja se odnose na preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU. Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju. Ovisno o sektoru/podsektoru prerade za koji se ostvaruje pravo na potporu kroz objavljene natječaje, korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije. Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira. Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže). Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda s pripadajućom infrastrukturom
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih prerađenih poljoprivrednih proizvoda, isključujući kušaonice
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom infrastrukturom
 • gospodarska vozila, strojevi i oprema
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje laboratorija na gospodarstvu za vlastite potrebe
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Visina potpore je od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR.

Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i partnerska poduzeća tijekom programskog razdoblja 2023. – 2027. mogu ostvariti najveći ukupni iznos potpore u sklopu ove intervencije u iznosu od 5.000.000,00 EUR-a.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore iznosi 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati:

a) do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

b) do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

Ukupna sredstva do 2029.: 155.771.825,00 EUR

 • Potpora malim poljoprivrednicima (dosadašnja mjera 6.3.)

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Svrha poziva: Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem proizvodnje povećanjem dodane vrijednosti. Ovaj tip intervencije pruža podršku malim, potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište. Na taj način će se pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u komercijalno isplativom prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru. Mala poljoprivredna gospodarstva imaju širi značaj za ruralno područje iz perspektive ruralnog stanovništva, zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti. Kroz ovu potporu, malim poljoprivrednim gospodarstvima pružit će se mogućnost postizanja gospodarske održivosti.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Uvjeti prihvatljivosti projekta: Ulaganja se odnose na proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU. Ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 24 mjeseca od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo. Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju. Ulaganja u navodnjavanje moraju ispuniti uvjete propisane člankom 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115. Prihvatljiva ulaganja su restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednih gospodarstava te prerada poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU pri čemu je rezultat preradbenog procesa također proizvod iz Priloga I. Ugovora o EU. Ostali uvjeti prihvatljivosti: Ovisno o sektoru/podsektoru proizvodnje za koje se ostvaruje pravo na potporu kroz objavljene natječaje, korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije. Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira. Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže). Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
 • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Visina potpore je od 5.000 EUR do 30.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore iznosi 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva do 2029.: 30.000.000,00 EUR

 • Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima (dosadašnja mjera 7.4.)

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su:

– jedinice lokalne samouprave

– javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

– trgovačka društva osnovana i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

– javne ustanove neprofitnog karaktera osnovane i u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

– jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje).

Uvjeti prihvatljivosti korisnika su:

– podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

– ne smije umjetno stvarati uvjete u skladu s člankom 62. Uredbe (EU) br. 2021/2116

– mora biti vlasnik građevine/zemljišta koje je predmet ulaganja/na kojem se obavlja ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom/zemljištem koja je predmet ulaganja.

Svrha poziva: Provedba projekata javne infrastrukture u razdoblju 2023. – 2027. planirana je u naseljima do 5.000 stanovnika (za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika)), a obuhvaća cijelo područje Republike Hrvatske (NUTS 1).

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financiraju unutar ove intervencije su: – dječji vrtići – nerazvrstane ceste – sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – tržnice – javna skloništa za napuštene i izgubljene životinje – centri za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede. Navedeni projekti su namijenjeni poboljšanju komunalne (osnovne) i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima te doprinose unapređenju i razvoju poljoprivrede u ruralnom području. Raspodjela sredstava po vrstama projekata bit će napravljena na razini natječaja. Provedba projekata je prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika). Potpora unutar intervencije lokalnog je karaktera. Projekti koji će se financirati kroz ovu intervenciju nemaju gospodarski karakter, ne odnose se na obavljanje gospodarske djelatnosti. Korisnici u ovoj intervenciji su javna tijela to jest tijela s javnim ovlastima koji ne posluju u svrhu ostvarivanja i raspodjele dobiti. Također, infrastruktura koja će biti izgrađena i opremljena sredstvima iz ove potpore koristi se za potrebe lokalnog stanovništva, odnosno nema prekograničnog utjecaja. Dodjela potpore unutar ove intervencije ne predstavlja državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. UFEU.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • provodi se na području Republike Hrvatske u naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika)
 • najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR-a
 • nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode
 • projekti moraju biti namijenjeni javnoj upotrebi/korištenju i moraju biti javno dostupni pojedincima i interesnim skupinama
 • projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi
 • projekt mora biti u skladu s strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave i prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi
 • provedba projekta od donošenja odluke Agencije za plaćanja kojim se dodjeljuju sredstva korisniku do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu može trajati najduže do 36 mjeseci, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine
 • aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu (uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih za prijavljena ulaganja), osim pripremnih aktivnosti (opći troškovi, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti do trenutka prijave početka građenja)
 • projekt mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje
 • korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti
 • projekt mora predstavljati jednu funkcionalnu cjelinu i provoditi se na jednoj određenoj lokaciji, ne na više odvojenih lokacija
 • isti troškovi unutar projekta ne smiju biti već sufinancirani sredstvima javne potpore

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR-a.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore iznosi od 80 do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Ukupna sredstva do 2029.: 58.823.530,00 EUR

 • Razvoj poslovanja u ruralnim područjima (dosadašnja mjera 6.4.)

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije. Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).

Svrha poziva: Potpora ulaganjima u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti doprinosi unaprjeđenju gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima, održavanju i stvaranju novih radnih mjesta te povećanju prihoda gospodarskih subjekata. Cilj je poticati diverzifikaciju gospodarske aktivnosti koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse potrebne za razvoj nepoljoprivredne djelatnosti. Ulaganja u smještajne kapacitete u sektoru turizma u ruralnim područjima nisu prihvatljiva u naseljima koja imaju izlaz na more osim onih na otocima. Projektom korisnik mora očuvati postojeća/stvoriti nova radna mjesta te ostvariti prihode i/ili prodajne količine od djelatnosti koja je predmet potpore. Potpora za ulaganje u pružanje usluga u poljoprivredi će se dodijeliti kako bi se pružale usluge trećim stranama. Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od sklapanja ugovora o financiranju. Prihvatljiva ulaganja su materijalna i nematerijalna imovina koja se odnosi na razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti unutar jednog od sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora o EU, a marketing se mora odnositi na predmet prerade

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:  

 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima  
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Prihvatljivi troškovi:

 • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja živih životinja u svrhu obavljanja nepoljoprivredne djelatnosti
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Visina potpore je od 10.000 EUR do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore iznosi 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati:

a) do 80% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici

b) do 85% za ulaganja koja provode mala poljoprivredna gospodarstva/poduzeća.

Ukupna sredstva do 2029.: 10.000.000,00 EUR

 • Uspostava mladih poljoprivrednika (dosadašnja mjera 6.1.)

Prihvatljivi korisnici: Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

b) obrtu kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

Svrha poziva: Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Hrvatskom selu neophodna je strukturna transformacija i generacijska obnova poljoprivrednika. K tome, Hrvatska je suočena s problemom migracija, posebice mlađeg stanovništva, što predstavlja veliku prijetnju procesu generacijske obnove. Daljnje povećanje udjela mladih poljoprivrednika kao i jačanje konkurentnosti njihovih poljoprivrednih gospodarstava temelj je za razvoj modernog i konkurentnog poljoprivrednog sektora Republike Hrvatske. Za strukturnu transformaciju hrvatske poljoprivrede neophodno je povećati proizvodnju proizvoda s većom dodanom vrijednošću uz primjenu novih i inovativnih tehnoloških rješenja. Mladi poljoprivrednici, koji su tehnički učinkovitiji i pokazuju veći interes za obrazovanje i usavršavanje, mogu biti predvodnici u tom procesu. Mladi poljoprivrednici u Republici Hrvatskoj imaju nisku razinu specijalizacije prema tipu proizvodnje. Istovremeno, mladi poljoprivrednici imaju veća gospodarstva i ostvaruju veći ekonomski rezultat od prosječnog hrvatskog poljoprivrednika. Kako bi se potaknuo veći broj mladih na bavljenje poljoprivredom, potrebno je nastaviti pružati potporu za uspostavu mladih poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Potpora unutar ove intervencije dodijelit će se u obliku paušalnog iznosa za provedbu poslovnog plana kako bi se osigurao održiv rast i razvoj poljoprivrednog gospodarstva. Aktivnosti iz poslovnog plana moraju se odnositi na primarnu proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovora o EU. Prihvatljiva je kupnja rabljene opreme, strojeva, mehanizacije i gospodarskih vozila. Mladi poljoprivrednici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz PRR-a nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije. Mladi poljoprivrednik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedan put u programskom razdoblju 2023. – 2027.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Potpora iznosi 75.000 EUR po korisniku

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva do 2029: 76.470.588,75 EUR

 • Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti (dosadašnja mjera 6.2.)

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu koje pokreću nepoljoprivrednu djelatnost. Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 3.000 EUR SO.

Svrha poziva: Cilj ove intervencije je pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti koje će stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama što će promijeniti sliku ruralnog prostora i učiniti ga atraktivnijim i privlačnijim za život.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Projekti se provode u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči kopnenom granicom u naselju do 5.000 stanovnika, ako u toj JLS korisnik ima registrirane resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana.

Korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za jedan od navedenih sektora:

a) prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

b) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:  usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu),  usluge u društvenim djelatnostima,  intelektualne usluge

c) tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

d) turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:  ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme koji su prihvatljivi iz skupine »Barovi«)  ugostiteljske »Objekte jednostavnih usluga«,  hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva do 2029.: 25.000.000,00 EUR

Izvor: Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027.