Potpora za samozapošljavanje u 2023. godini

Datum objave: 1.1.2023.

U 2023. godini iznos potpore za samozapošljavanje koju dodjeljuje HZZ je podijeljen po 3 skupine prema djelatnostima, a prijave se i dalje podnose isključivo online putem. Zahtjev za potporu za samozapošljavanje mogu podnijeti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih (neovisno o dužini prijave na Zavod), i to do 30. rujna 2022. godine. Pripremili smo sažetak osnovnih uvjeta ove mjere, a za svaku pomoć potrebnu za korištenje iste nam se obratite na mail info@arsillyrica.hr, telefonski ili najavljenim dolaskom u naš ured u Zagrebu ili Imotskom.

PRIHVATLJIVE DJELATNOSTI I VISINA POTPORE:

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika.

Skupina – do 15.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina – do 10.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

(J) Informacije i komunikacije

Skupina – 7.000,00 EUR

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

 (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

DJELATNOSTI ZA KOJE SE NE MOŽE DODJELITI POTPORA:

Potpora za samozapošljavanje ne može se dodijeliti za djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u, a koje su neprihvatljive za financiranje:

(A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)

(B) Rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (odjeljak 55)

(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)

(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti:

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup

78 Djelatnosti zapošljavanja

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti

Ostale uslužne djelatnosti (odjeljak 94)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

  • fiksnog iznosa
  • varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000 EUR.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije:

  • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
  • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
  • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
  • kupnja franšiza

*Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Izvor: hzz