Plan objave natječaja iz OP Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. u 2023. godini

Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije  i programa međunarodne suradnje 

Naziv prioriteta: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 1.i. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija          

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Poticanje međunarodne istraživačke i inovacijske suradnje; Povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora kroz jaču sinergiju programa Unije        

Vrsta poziva: Ograničeni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)          

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 500,000.00 €       

Indikativni intenzitet potpore: do 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.11.2023.  – 15.3.2024.

Inovacijski vaučer     

Naziv prioriteta: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 1.i. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija          

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja          

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)          

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 4,874,214 €         

Indikativni intenzitet potpore: do 60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.5.2023.  – 15.5.2028.

Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu        

Naziv prioriteta: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 1.iii. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja          

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Povećana inovativnost poduzeća i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti      

Vrsta poziva: Otvoreni/ograničeni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu , ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)          

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 7,448,360 €         

Indikativni intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.10.2023. – 30.3.2024.

Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva  i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3   

Naziv prioriteta: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 1.iii. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja          

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: 1. Povećan broj novoosnovanih poduzeća, 2. Povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika        

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)          

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 15,077,000 €       

Indikativni intenzitet potpore: 50%-75%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.11.2023. – 15.11.2024.

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa    

Naziv prioriteta: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 1.iii. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja          

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza    

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: 1. Uvođenje normi i standarda u poduzeća, 2. certificiranje proizvoda

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)          

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 19,978,350 €       

Indikativni intenzitet potpore: 50%-60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.9.2023.  – 30.6.2027.

Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta

Naziv prioriteta: 1. Jačanje gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 1.iii. Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja          

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza         

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: 1. Izrada studija i analiza, 2. Sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)          

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 29,779,050 €       

Indikativni intenzitet potpore: 50%-60%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.9.2023. – 30.6.2027.

Ugradnja punjača za električna vozila u stupove javne rasvjete    

Naziv prioriteta: 4. Razvoj održive intermodalne urbane mobilnosti, kao dio prijelaza na niskougljično gospodarstvo

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 2.viii. Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika      

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Provedene aktivnosti (pilot projekti) vezani uz uspostavu punjača za električna vozila (‘sporih’ punionica tehnički manje zahtjevnih i samim time ekonomski prihvatljivijih na mjestima gdje brzina punjenja el. vozila nije primarni cilj).

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti vezane uz razvoj infrastrukture za električna vozila (‘spore’ punionice): izrada studije tržišta, nabava opreme za ugradnu punjača i ugradnja,upravljanje projektom te promidžba i vidljivost.

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: JLS      

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 2,500,000 €         

Indikativni intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 1.5.2023. – 1.10.2023.

Modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja – dvorane          

Naziv prioriteta: 6. Jačanje zdravstvenog sustava promicanjem socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 4.ii. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pritupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu     

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Modernizacija ustanova za provedbu sustava cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju

Vrsta poziva: Otvoreni postupak, privremeni poziv

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Izgradnja i opremanje školskih sportskih dvorana  

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: osnovne škole i/ili osnivači osnovnih škola   

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 25,578,821 €       

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 29.12.2023. – 27.02.2024.

Modernizacija ustanova za provedbu CDŠ u osnovnoškolskom obrazovanju       

Naziv prioriteta: 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 4.ii. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu     

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Unaprjeđenje uvjeta za izvođenje nastave, uključujući uspostavu i unaprjeđenje infrastrukture za osiguranje uvjeta zdravog života djece. Ulaganjima osigurat će se prelazak svih škola na jednosmjenski rad, a komplementarnim ulaganjima kroz EFRR podržat će se matične osnovne škole koje već imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni, ali su im potrebne infrastrukturne prilagodbe i opremanje potrebnom opremom kako bi mogli započeti uvođenje modela CDŠ-a.

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Modernizacija ustanova koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: Osnivači osnovnih škola, Ustanove koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja           

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 143,882,589 €

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023. – 30. 8. 2023.

Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za  povećanje dostupnost RPOO    

Naziv prioriteta: 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 4.ii. Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kroz razvoj pristupačne infrastrukture, među ostalim i jačanjem otpornosti obrazovanja i osposobljavanja na daljinu i na internetu     

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Povećanje i unaprjeđenje infrastrukturnih kapaciteta ustanova RPOO-a čime se doprinosi dostupnosti RPOO ranjivim skupinama, posebice u ruralnim, manjim i slabije razvijenim krajevima           

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: 1. Izgradnja novih ili modernizacija postojećih kapaciteta ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: Osnivači vrtića, Ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja         

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 45,662,400 €       

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023. – 30. 8. 2023.

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije 

Naziv prioriteta: 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 4.iii. Promicanje socioekonomske uključenosti marginaliziranih zajednica, kućanstava s niskim dohotkom i skupina u nepovoljnom položaju, uključujući osobe s posebnim potrebama, kroz integrirana djelovanja, uključujući stanovanje i socijalne usluge

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije/transformacije/prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici        

Vrsta poziva: Ograničeni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: 1.osiguravanje stambene infrastrukture za pružanje usluge organiziranog stanovanja, 2. osiguravanje infrastrukture za pružanje ostalih izvaninstitucijskih usluga, 3. osiguravanje opreme za pružanje izvaninstitucijskih usluga, 4.osiguravanje vozila za pružanje izvaninstitucijskih usluga

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: ustanove kojima je osnivač RH  koje pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju i/ili osobama s invaliditetom sukladno Operativnom planu deinstitucionalizacije, prevencije institucionalizacije i transformacije pružatelja socijalnih usluga u RH od 2022. do 2027.              

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 41,100,000 €       

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15.01.2024. – 15.01.2026.

Priprema i provedba programa unaprijeđenja javne kulturne infrastrukture       

Naziv prioriteta: 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 4.vi. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama  

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturi svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina, unaprjeđenjem javne kulturne infrastrukture i stvaranjem preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Obnova i gradnja kulturne infrastrukture (narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora); Nabava opreme, uključujući suvremenu IKT opremu i odgovarajuću programsku podršku (software) kojom se osigurava bolja dostupnost kulturnih sadržaja, inovativne usluga u kulturi;  Priprema studijske dokumentacije i projektne dokumentacije za obnovu/gradnju kulturne infrastrukture.

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: Ustanove u kulturi,  JLP(R)S 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 40,000,000 €       

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6.2023. – 31.12. 2023.

Priprema i provedba programa unaprijeđenja javne kulturne infrastrukture       

Naziv prioriteta: 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 4.vi. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturi svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina, unaprjeđenjem javne kulturne infrastrukture i stvaranjem preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi

Vrsta poziva: Ograničeni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Obnova i gradnja kulturne infrastrukture (narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta, glazbeno-scenskih i drugih prostora); Nabava opreme, uključujući suvremenu IKT opremu i odgovarajuću programsku podršku (software) kojom se osigurava bolja dostupnost kulturnih sadržaja, inovativne usluga u kulturi; Priprema studijske dokumentacije i projektne dokumentacije za obnovu/gradnju kulturne infrastrukture.

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: Ustanove u kulturi,  JLP(R)S  

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 30,000,000 €       

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 31.12 2023. – 31.12. 2024.

Ulaganje u kapacitete za pružanje PZZ-a i SKZZ-a           

Naziv prioriteta: 6. Jačanje zdravstvenog sustava, promicanje socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja

Naziv i oznaka specifičnog cilja: 4.v. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

Ciljevi poziva na podnošenje prijedloga: Nabavljena oprema i opremljeni prostori domova zdravlja za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite   

Vrsta poziva: Otvoreni

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Opremanje (i manji infrastrukturni radovi) zdravstvenih ustanova na razini primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite pri domovima zdravlja opremom za obavljanje sljedećih djelatnosti: – obiteljska medicina, – ginekologijia i opstetricija, – pedijatrija, – oftalmologija, – interna medicina, – fizikalna medicina

Vrsta prihvatljivih podnositelja zahtjeva: JLRS/DZ

Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv: 50,000,000 €

Indikativni intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum početka i završetka poziva: 01.12.2023. – 01.12.2024.

Izvor: strukturnifondovi