Najava: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Cilj najavljenog poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.
Prihvatljivi prijavitelji:
Grupa A:

  1. Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
  2. Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Grupa B:

  1. Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
  2. Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva

Prihvatljivi prijavitelji su iz sljedećih područja:arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti. Osnovna djelatnost prijavitelja treba biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Prihvatljivi troškovi:
GRUPA A

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

– Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)

– Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele

– Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu

– Komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka

– Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja

– Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)

– Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata

– Nabava novih strojeva, opreme, alata,  e s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač

– Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

– Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

Savjetodavne usluge povezane s projektom:

– Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

– Usluge izrade dokumentacije za nabavu

– Usluge stručnog nadzora građenja

– Ostale usluge povezane s projektom ulaganja

Usavršavanje djelatnika:

– Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

– troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;  

– troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja

Sudjelovanje na sajmovima:

– Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.

Aktivnosti povezane s provedbom projekta

1. Upravljanje projektom:

a) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 40.000,00 HRK);

b) Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije

c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK).

d) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 1.500.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 75.000,00 HRK)

2. Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);

GRUPA B

Aktivnosti unapređenja procesa i organizacije poslovanja s ciljem prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i poboljšanja kvalitete usluga i aktivnosti upravljanja projektom:

– Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK);

– Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 30.000,00 HRK);

– Trošak usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave

– Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije

– Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

– Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

– Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

– Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

– Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)

– Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;  

– Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem

– Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.

– Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu

– Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)

IZNOS SREDSTAVA:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 250.000.000,00 HRK (33.180.702,10 EUR):

GRUPA A (26.544.561,68 EUR), od 39.816,84 EUR do 995.421,06 EUR;

GRUPA B (6.636.140,42 EUR), od 13.272,28 EUR do 185.811,93 EUR.

INTENZITET POTPORE:
A) Grupa A – državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta

a) Regionalne potpore za ulaganje (čl. 14. Uredba GBER) intenzitet potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva za bespovratne potpore mora biti u skladu s važećom kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku (u skladu s člankom 107. stavkom 3. točka (a) Ugovora, odnosno stavkom 3. točka (c), na razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. za regionalne potpore dodijeljene nakon 31. prosinca 2021.) te iznosi, ovisno o BDP-u po stanovniku NUTS II regije:
• Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
• Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
• Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
• Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%
Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja. Regionalne potpore za ulaganje moguće je zatražiti samo za poslovne jedinice unutar jedne NUTS 2 regije iz gornje tablice. Poslovne jedinice prijavitelja u drugim regijama neće biti moguće financirati. Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.
b) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (članak 18. Uredba GBER) Intenzitet potpora za savjetodavne usluge ne smije preći 50% prihvatljivih troškova;
c) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (članak 19. Uredba GBER) intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova;
d) Potpore za usavršavanje (članak 31. Uredba GBER) intenzitet potpora za usavršavanje ne smije preći 60 % (srednji poduzetnici), odnosno do maksimalnog intenziteta potpore od 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, te do 70% (mikro, mali poduzetnici) prihvatljivih troškova.
e) Potpore male vrijednosti – de minimis – aktivnosti povezane s provedbom projekta (de minimis Uredba) intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova
 VAŽNO! – Projektni prijedlozi u grupi A moraju obavezno uključivati regionalne potpore za ulaganja (navedeno pod točkom a), a mogu sadržavati i aktivnosti koje se podržavaju ostalim kategorijama potpora (točke b-e).
B) Grupa B – potpore male vrijednosti (de minimis)
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 85 % ukupno prihvatljivih troškova.

Izvor: esavjetovanja