Najava Natječaja 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima: nerazvrstane ceste

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Status: U najavi (natječaj za ulaganja u nerazvrstane ceste)

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva: Komunalna, društvena i socijalna infrastruktura su važan element kvalitete života ruralnih područja koja su još uvijek suočena s nedostatkom određene vrste javne infrastrukture i nisu iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste. Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

a) provodi se na području Republike Hrvatske u naselju/naseljima do 5.000 stanovnika

b) ako se projekt nerazvrstane ceste provodi u više naselja, svako naselje mora imati do 5.000 stanovnika sukladno »Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine«

c) provodi se na području jedne jedinice lokalne samouprave

d) najviša ukupna vrijednost projekta (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000 EUR

e) iznos potpore za dodjelu mora biti jednak ili veći od najniže propisane vrijednosti javne potpore

f) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode

g) projekt mora biti namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i mora biti javno dostupan pojedincima i interesnim skupinama

h) projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi

i) projekt mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi odnosno s važećim srednjoročnim ili kratkoročnim aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi

j) projekt mora biti u skladu s prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi

k) aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti, izuzev prijave početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete)

l) projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje

m) projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) se odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola

n) projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira

o) korisnik ne smije na prijavljenom ulaganju napraviti značajne promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili ga premjestiti.

p) projekt mora po namjeni predstavljati jednu funkcionalnu tehničko-tehnološku cjelinu i mora se odnositi na jednu građevinu iz stavka 1. ovoga članka

r) isti prihvatljivi troškovi unutar projekta ne smiju biti predmet nijednog drugog financiranja iz proračuna Europske unije

s) projekt može primiti potporu i iz drugih izvora te fondova Europske unije samo ako ukupni kumulativni iznos potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne premašuje najveći intenzitet ili iznos potpore Pravilnika za mjeru 73.13. i uz izbjegavanje dvostrukog financiranja istog troška

t) projekt ne može obuhvaćati kombinaciju različitih vrsta projekata iz stavka 1. ovoga članka

u) projekt odnosno građevina ne sadrži prostorije i dijelove koje koriste jedinice lokalne samouprave, prostorije u kojima se obavlja zdravstvena skrb i hitna pomoć, prostorije u kojima se obavlja trgovina (osim kod projekata tržnica), prostorije u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost isključujući prostorije za pripremu hrane i pića za posjetitelje i djelatnike vatrogasnog doma i centra za unaprjeđenje poljoprivrede, prostorije u kojima se obavlja pružanje poštanskih usluga, osim ako je projektno-tehnička dokumentacija, troškovnici, specifikacije i ostala dokumentacija izrađena na način da su neprihvatljivi troškovi jasno razdvojeni od prihvatljivih troškova za koje se traži potpora

v) fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz Pravilnika i natječaja

z) korisnik mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom koja je predmet ulaganja/zemljištem na kojem se obavlja ulaganje

aa) korisnik ne smije upravljanje i održavanje projektom prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu, osim na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik

ab) u slučaju prijenosa upravljanja i održavanja na drugu pravnu osobu iz prethodnog podstavka, korisnik i dalje zadržava ista prava i snosi iste obveze propisane Pravilnikom

ac) nakon administrativne kontrole prihvatljivosti projekta i/ili troškova nije isključeno kao neprihvatljivo/neodobreno više od 50 % iznosa ulaganja za koje korisnik traži potporu (bez općih troškova)

ad) zahtjev za potporu korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu za istu vrstu projekta unutar intervencije 73.13.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Intenzitet potpore:  Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: ruralnirazvoj