Mogućnosti financiranja projekata u turizmu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. financirat će se ulaganja u turizam, i to kroz sljedeće očekivane javne pozive:

REGIONALNA DIVERZIFIKACIJA I SPECIJALIZACIJA HRVATSKOG TURIZMA KROZ ULAGANJA U RAZVOJ TURISTIČKIH PROIZVODA VISOKE DODANE VRIJEDNOSTI (930.000.000 HRK)
Prihvatljivi korisnici: JLP(R )S, trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R )S, pravne osobe u konzorciju JPP, korisnici koncesija, turističke zajednice i druge pravne osobe u javnom vlasništvu koje upravljaju turističkom infrastrukturom ili sportsko-rekreacijskim centrima i zonama aktivnog turizma ako imaju pravo građenja.
Prihvatljive aktivnosti:
Natječaji su namijenjeni za dodjelu bespovratnih sredstava za prilagodbu i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture s ciljem razvoja posebnih oblika turizma. U turistički slabije razvijenim područjima, u okviru ove investicije, planiraju se ulaganja u javnu turističku infrastrukturu, izgradnju i prilagodbu, koja će doprinijeti povećanju atraktivnosti destinacija za koje već postoji potražnja turista, posebno ruralna područja s potencijalom za razvoj ruralnog, zelenog, zdravstvenog, sportsko-rekreacijskog te drugih sličnih posebnih oblika turizma. Ulaganja se odnose na projekte javne turističke infrastrukture kao što su posjetiteljski centri, interpretacijski centri prirodne i kulturne baštine, kupališta i terme, kongresni centri, uključujući i smještajne kapacitete i popratne sadržaje, tematske staze (ciklo, pješačke i planinarske staze,vinske rute i sl.) sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma te ostala javna turistička infrastruktura definirana podzakonskim aktima MINTS-a. Ulaganja u sklopu ove investicije odnose se na sadržaje i atrakcije neophodne za razvoj održivih turističkih proizvoda kao što su: wellness turizam, ekoturizam, kongresni turizam.

JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA (1.250.000.000 HRK)
Prihvatljivi prijavitelji: TZ, mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova; mala, srednja i velika poduzeća vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije.
Prihvatljive aktivnosti: Sve prihvatljive aktivnosti u ovim pozivima, odnose se isključivo na uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te su usmjerene na razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

U okviru ove investicije, predviđeni su sljedeći pozivi:
Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju (1.020.000.000 kn)
Prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.
Prihvatljive aktivnosti: U okviru ovih poziva planira se dodjela potpora za sljedeće aktivnosti: potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva, ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih- zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća.
Na slabije razvijenim turističkim područjima ulaganja u nove kapacitete u okviru ovog javnog poziva omogućit će se isključivo po načelima zelene gradnje prema uvjetima za zgrade gotovonulte energije (nZEB). Ulaganjem u postojeće smještajne kapacitete podići će se kvaliteta smještajnih kapaciteta te njihova transformacija u više kategorije.

Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu (50.000.000 HRK)
Prihvatljvi prijavitelji: postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati u obrtnike ili trgovačka društva u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljive aktivnosti: Javnim pozivima nastojat će se ulagati u: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća, što će doprinijeti ostvarenju CSR 2019/3a (usmjeriti investicijsku politiku na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, vodeći računa o regionalnim razlikama).

Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva (180.000.000 HRK)
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova. Partneri: MINTS, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije, udruge i klasteri u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.
Prihvatljive aktivnosti: U okviru ovih poziva planira se dodjela potpora za sljedeće: ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja, što će doprinijeti ostvarenju CSR 2019/3a (usmjeriti investicijsku politiku na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, vodeći računa o regionalnim razlikama, a isto tako i na istraživanje i inovacije).

JAČANJE KAPACITETA SUSTAVA ZA OTPORAN I ODRŽIV TURIZAM (10.000.000 HRK)
Prihvatljvi korisnici: Građani, zaposleni u poduzećima u sektoru turizma i ugostiteljstva, djelatnici u sustavu turističkih zajednica te državni službenici, MSP-ovi, strukovne udruge i drugi relevantni dionici.
Prihvatljive aktivnosti:
Izravna dodjela MINTS-u za aktivnosti jačanje kapaciteta sustava za otporan i održiv turizam, ukupne vrijednosti 10.000.000 kn koji je raspoređen na sljedeći način:
– 2.980.000 kn za aktivnost izrade obrazovnih programa i e-learning materijala za najmanje 10 područja (edukacija za specifične poslove u turizmu, vještine za zelenu tranziciju, upravljačke vještine vođenja poslovanja u turizmu, i sl.).
– 3.000.000 kn za provedbu ciljanih edukacija kod poslodavaca.
– 3.000.000 kn za aktivnost edukacije nezaposlenih osoba za specifične poslove u turizmu.
– 1.020.000 kn za obrazovanje djelatnika u sustavu državne uprave i turističkih zajednica na svim razinama u cilju boljeg upravljanja održivim turizmom kao i podizanja kvalitete upravljanja destinacijom.
Ovom investicijom, predviđeno je uključiti zainteresirane fizičke osobe u Hrvatskoj, koje bi se željele zaposliti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a ispunjavaju uvjete koji će biti propisani razvijenim programima. Obrazovni programi bit će izrađeni na temelju različitih analiza i primjera dobre prakse u Hrvatskoj i EU, a provodit će ih obrazovne ustanove koje su registrirane za provedbu programa obrazovanja odraslih te time ispunjavaju materijalne, kadrovske i tehničke uvjete za izvođenje ovih programa, odabrane na temelju javnog natječaja.

Izvor: Plan oporavka