Javno savjetovanje o intervenciji 73.13. Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je na portalu e-Savjetovanje Prijedlog pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Savjetovanje je otvoreno do 13. studenog 2023. godine, a objava prvog natječaja za ulaganja u nerazvrstane ceste unutar intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ planirana je u IV kvartalu 2023. godine.

U nastavku izdvajamo osnovne uvjete iz objavljenog nacrta Pravilnika:

Prihvatljivi korisnici:

 1. jedinice lokalne samouprave (osim za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)
 2. javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda)
 3. jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave).

Prihvatljivi projekti:

 1. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje dječjeg vrtića
 2. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste
 3. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
 4. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje tržnice
 5. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog skloništa za napuštene i izgubljene životinje
 6. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje centra za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede
 7. građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje vatrogasnog domova dobrovoljnog vatrogasnog društva (osim na otocima)

Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore su:

 1. projekt se provodi na području Republike Hrvatske u naselju/naseljima do 5.000 stanovnika, a za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama do 2.000 ES (ekvivalent stanovnika) u skladu s popisom aglomeracija manjih od 2.000 ES iz Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine koji je važeći u trenutku objave natječaja.
 2. ako se projekt nerazvrstane ceste provodi u više naselja, svako naselje mora imati do 5.000 stanovnika,
 3. provodi se na području jedne jedinice lokalne samouprave, osim za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
 4. projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave,
 5. projekt mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom,
 6. projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje,
 7. projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) se odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola,
 8. fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno ispunjavaju uvjete iz ovoga Pravilnika i natječaja,
 9. korisnik mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom koja je predmet ulaganja/zemljištem na kojem se obavlja ulaganje,
 10. Isti (jedan) korisnik može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

Intenzitet javne potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

 1. do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 2. do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
 3. do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Najviša ukupna vrijednost projekta (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000 EUR.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR.

Izvor: esavjetovanja