Indikativni plan objave poziva iz Europskog Socijalnog Fonda +

JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA ZA PROMOCIJU STEM-A

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade RH/Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva  

Oznaka i naziv prioriteta: 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje     

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.6  2.f) promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom     

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a, kroz suradnju s odgojno-obrazovnim, visoko-obrazovnim i znanstvenim institucijama te provedbu aktivnosti među djecom i mladima.              

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1. Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i mladima

2. Aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih,  visoko-obrazovnih i znanstvenih institucija  u popularizaciji znanosti  među djecom i mladima

3. Aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca, učenici i studenti

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: OCD (udruge i zaklade)

Partneri: znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili visoko-obrazovna institucija iz STEM područa upisana u Upisnik visokih učilišta

udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija, ustanove, regionalne i lokalne razvojne agencije; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ukupno raspoloživa sredstva: 10,000,000.00 €   

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100,000.00 € 

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 300,000.00 €  

Planirano trajanje projekta: 18-36 mjeseci

Planirani datum objave poziva: siječanj 2024.

ČITANJEM DO UKLJUČIVOG DRUŠTVA

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija/ Hrvatski zavod za zapošljavanje

Oznaka i naziv prioriteta: 3. Socijalno uključivanje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.8  3.h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva: Opći cilj:

Povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti

Specifični ciljevi:

  • Povećanje dostupnosti materijala i aktivnosti kojima se potiče čitanje i razvijaju čitalačke kompetencije pripadnika ranjivih skupina
  • Razvoj čitalačke pismenosti djece i mladih, starijih te osoba s invaliditetom

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1. Razvoj usluge pokretne knjižnice

2. Priprema i provedba radionica čitanja i/ili pisanja za pripadnike ciljanih skupina

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: narodne knjižnice (ustanove u kulturi koje samostalno obavljaju knjižničnu djelatnost)

 Partneri: umjetnička organizacija, udruga, ustanova, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave na čijem administrativnom području prijavitelj uspostavlja ili unapređuje uslugu pokretne knjižnice

Ukupno raspoloživa sredstva: 15,000,000.00 €   

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100,000.00 € 

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 800,000.00 €  

Planirano trajanje projekta: do 42 mjeseca

Planirani datum objave poziva: siječanj 2024.

UBLAŽAVANJE SIROMAŠTVA PRUŽANJEM POMOĆI NAJPOTREBITIJIM OSOBAMA PODJELOM HRANE I/ILI OSNOVNE MATERIJALNE POMOĆI

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike/

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Oznaka i naziv prioriteta: 7. Materijalna deprivacija

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.13  7.m) suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (trajni)              

Ciljevi poziva:

Suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije kroz kontunuiranu pomoć u obliku hrane i /ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije osobe te pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1. podjela hrane – nabava, prijevoz, skladištenje i podjela hrane te prikupljanje, prijevoz, skladištenje i podjela donirane hrane

2.podjela osnovne materijalne pomoći – nabava, prijevoz , skladištenje i podjela osnovne materijalne pomoći                                                                                                                                                3. pružanje popratnih mjera osnaživanjem najpotrebitijih osoba i podupiranjem njihovog socijalnog uključivanja

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti  pružanja humanitarne pomoći

Ukupno raspoloživa sredstva: 19,000,000.00 €   

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 1.000,000.00 €             

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 2.500,000.00 €             

Planirano trajanje projekta: do 36 mjeseci

Planirani datum objave poziva: veljača 2024.

INOVATIVNE SOCIJALNE USLUGE – ODMOR OD SKRBI (PILOT PROJEKT)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike/

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Oznaka i naziv prioriteta: 6. Socijalne inovacije

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.11  6.k) poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva:

Pružiti podršku prevenciji institucionalizacije kroz osiguravanje inovativne socijalne usluge odmora od skrbi za osobe koje skrbe o članu obitelji koji je u potpunosti ovisan o njihovoj pomoći i njezi

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

Razvoj i pružanje inovativne usluge odmor od skrbi

Prihvatljivi prijavitelji:   

Pružatelji socijalnih usluga

Ukupno raspoloživa sredstva: 3,000,000.00 €     

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 60,000.00 €   

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 150,000.00 €  

Planirano trajanje projekta: do 24 mjeseca

Planirani datum objave poziva: veljača 2024.

JAČANJE KAPACITETA SOCIJALNIH PARTNERA – FAZA 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike/

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Oznaka i naziv prioriteta: 1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.2  1.b) modernizacija institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, prelascima i mobilnosti;

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (trajni)              

Ciljevi poziva:

Jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama socijalnog partnerstva, i to edukacijom zaposlenika i članova socijalnih partnera, razvojem usluga namijenjenih njihovom članstvu, te umrežavanjem socijalnih partnera.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1. edukacije zaposlenika socijalnih partnera

2. edukacije članova socijalnih partnera

3. umrežavanje socijalnih partnera

4. razvoj usluga namijenjenih članovima socijalnih partnera

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: socijalni partneri (sindikati i udruge poslodavaca)

Partneri: socijalni partneri (sindikati i udruge poslodavaca)

Ukupno raspoloživa sredstva: 4,000,000.00 €     

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 200,000.00 € 

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 1,000,000.00 €             

Planirano trajanje projekta: do 12-36 mjeseci

Planirani datum objave poziva: veljača 2024.

RAZVOJ INKLUZIVNIH USLUGA USTANOVA U KULTURI

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija/ Hrvatski zavod za zapošljavanje

Oznaka i naziv prioriteta: 3. Socijalno uključivanje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.8  3.h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva:

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina osiguranjem pristupa i sudjelovanjem u kulturi

Specifični ciljevi:

1. Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi       

2. Jačanje kapaciteta zaposlenika ustanova u kulturi

3. Promicanje sudjelovanja u kulturi pripadnika ranjivih skupina, osobito djece i mladih, starijih i  osoba s invaliditetom

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1. Unapređenje postojećih i/ili uspostavljanje novih inkluzivnih usluga ustanova u kulturi

2. Edukacija stručnjaka za primjenu inkluzivnih usluga ustanova u kulturi razvijenih u okviru projekta i/ili rad s ranjivim skupinama

3. Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih aktivnosti namijenjenih pripadnicima ciljanih skupina

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: ustanove u kulturi

Partneri: umjetnička organizacija, udruga, ustanova, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Ukupno raspoloživa sredstva: 5,400,000.00 €     

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 50,000.00 €   

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 300,000.00 €  

Planirano trajanje projekta: do 24mjeseca

Planirani datum objave poziva: ožujak 2024.

POTPORA OBRAZOVANJU DJECE I UČENIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Oznaka i naziv prioriteta: 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.6  2.f) promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva:

Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1.Produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

2. Osiguravanje prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškole i integrirane programe predškolskog odgoja

3. Osiguravanje ostalih potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore djeci i učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: osnovne škole, dječji vrtići

Partneri: osnivači dječjih vrtića i osnovnih i škola, organizacije civilnog društva, regionalne i lokalne razvojne agencije, ustanove socijalne skrbi: zavodi za socijalni rad, centri za pružanje usluga u zajednici

Ukupno raspoloživa sredstva: 1,900,000.00 €     

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 60,000.00 €   

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 400,000.00 €  

Planirano trajanje projekta: 24mjeseca

Planirani datum objave poziva: ožujak 2024.

JAČANJE KAPACITETA OCD ZA AKTIVNO STARENJE

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade RH/Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Oznaka i naziv prioriteta: 3. Socijalno uključivanje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.8  3.h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva:

Opći cilj: Jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika

Specifični ciljevi Poziva:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne  uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji

2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

U okviru ovog Poziva predviđene su 3 komponente. Komponenta 1 je zamišljena kao pilot program poticanja aktivnog starenja, u okviru koje su predviđene aktivnosti koje potiču usvajanje novih vještina (informatička pismenost, korištenje digitalnih alata (e-građani), financijska pismenost), društvene i kulturne aktivnosti koje preveniraju usamljenost, sportske i ostale aktivnosti koje promiču zdrav život te jačanje kapaciteta udruga (izrada programa radionica, mentorski programi za zaposlene u OCD – u konferencije, okrugli stolovi, studijske posjete). Komponenta 2 predviđa razvoj društvenih centara za umirovljenike u okviru koje su predviđene aktivnosti uređenja i opremanja društvenog centra u javnom vlasništvu, održavanja aktivnosti u društvenom centru u javnom vlasništvu te ostale aktivnosti koje doprinose poticanju aktivnog starenja. Komponenta 3 će jačati kapacitete umirovljenika u kontekstu razvoja kvalitete usluga za umirovljenike u okviru koje su predviđene aktivnosti umrežavanja i izrade standarda kvalitete za rad udruga umirovljenika i pružanja usluga umirovljenicima.      

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: organizacije civilnoga društva;

Partneri: organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Ukupno raspoloživa sredstva: 8,000,000.00 €     

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: za komponentu 1 je minimalni iznos 100.000 EUR, za komponentu 2 je minimalni iznos 200 000 EUR, za komponentu 3 je minimalni iznos 200.000 EUR          

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: za komponentu 1 je maksimalni 300.000 EUR, za komponentu 2 je  maksimalni 350 000 EUR, za komponentu 3 je maksimalni 400.000 EUR

Planirano trajanje projekta: 12-36 mjeseci

Planirani datum objave poziva: travanj 2024.

OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – FAZA VII.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja /Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Oznaka i naziv prioriteta: 2. Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.6  2.f) promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju te njegova završetka posebice kad je riječ o skupinama u nepovoljnom položaju, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja preko općeg i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do tercijarnog obrazovanja, obrazovanja i učenja odraslih, uključujući olakšavanje mobilnosti u svrhu učenja za sve i dostupnosti za osobe s invaliditetom

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (trajni)              

Ciljevi poziva:

Osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

Pružanje potpore obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: osnivači osnovnih i srednjih škola

Partneri: redovite/posebne osnovnoškolske/srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove čiji učenici sudjeluju u projektu, drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja

Ukupno raspoloživa sredstva: 112,000,000.00 € 

Planirano trajanje projekta: 48 mjeseci

Planirani datum objave poziva: svibanj 2024.

UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U SPORT

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma / Hrvatski zavod za zapošljavanje

Oznaka i naziv prioriteta: 3. Socijalno uključivanje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.8  3.h) poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva:

Cilj PDP-a je uključiti što veći broj dionika iz sektora turizma i sporta sa svrhom provedbe sportskih programa koji će pridonijeti uključivanju u društvo socijalno ugrožene djece, mladih i osoba s invaliditetom, podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske programe i sportska natjecanja te integriranja korisnika u redovite programe sportskih klubova i udruga.

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1. izrada plana i programa sportskih i rekreativnih aktivnosti te planiranje sportskih natjecanja

2. podizanje svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske programe i sportska natjecanja

3. integriranje korisnika u redovite programe sportskih klubova i udruga

4. stvaranje preduvjeta za ostanak korisnika u sustavu sporta i sportske rekreacije

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: pravne osobe iz sustava sporta (sportski klubovi, sportske udruge, trgovačka društva koja obavljaju sportsku djelatnost, ustanove koje obavljaju sportsku djelatnost (Ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba) i odgojno-obrazovne ustanove;

Partneri: 1.organizacija civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti, 2.ustanove upisane u registar športske djelatnosti, 3.osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 4.srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 5.sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta i visoke škole prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 6.udruge, neovisno o području djelovanja, 7.vjerske zajednice, 8.ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici; zaklade, 9.jedinice lokalne ili regionalne samouprave, 10.međunarodne organizacije, 11.vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima

Ukupno raspoloživa sredstva: 19,000,000.00 €

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 67,000.00 €   

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 150,000.00 €                 

Planirano trajanje projekta: 24 mjeseca

Planirani datum objave poziva: lipanj 2024.

ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA ZA DJECU – FAZA 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike/

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Oznaka i naziv prioriteta: 3. Socijalno uključivanje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.11  3.k) poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (trajni)              

Ciljevi poziva:

Unaprjeđenje socijalne uključenosti kroz pružanje podrške razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

1. razvoj usluga u zajednici

2. dostupnost usluga u zajednici

3. prevencija institucionalizacije

4. izgradnja sustava supervizije udomitelja u sustavu socijalne skrbi

5. pružanje  supervizije udomiteljima u sustavu socijalne skrbi

6. jačanje organizacija civilnog društva čije područje djelovanja je udomiteljstvo

7. implementacija i praćenje standarda kvalitete udomiteljstva

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Ustanove, pružatelji socijalnih usluga, JLP(R)S , vijeća nacionalnih manjina stručne komore, OCD, vjerske zajednice

Ukupno raspoloživa sredstva: 7,000,000.00 €

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 70,000.00 €   

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 250,000.00 €                 

Planirano trajanje projekta: 18-24 mjeseca

Planirani datum objave poziva: lipanj 2024.

JAČANJE KAPACITETA OCD ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade RH/Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Oznaka i naziv prioriteta: 3. Socijalno uključivanje

Oznaka i naziv specifičnog cilja: ESO4.11  3.k) poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustavâ zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi

Vrsta postupka dodjele: otvoreni (privremeni)    

Ciljevi poziva:

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a u pružanju socijalnih usluga.

Specifični cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je unaprijediti sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačati partnerstva i suradnju civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga

Kratki opis prihvatljivih aktivnosti:

-jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga                                                                                    – jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga, provedba volonterskih pilot programa (uključujući zapošljavanje koordinatora volontera)

– mentoriranje i osposobljavanje djelatnika malih lokalnih OCD-a koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga (uključujući stažiranje i stručno osposobljavanje u tim OCD-ima)

– uspostavljanje mobilne podrške malim lokalnim OCD-ima za pružanje socijalnih usluga

– aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije OCD-a s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalnih usluga

– aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici

– aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću projekta

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:               

Prijavitelji: OCD-i (udruge i zaklade);

Partneri: organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području zdravstva i socijalne skrbi

Ukupno raspoloživa sredstva: 10,000,000.00 €

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu: 100,000.00 € 

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu: 300,000.00 €                 

Planirano trajanje projekta: 18-36 mjeseci

Planirani datum objave poziva: studeni 2024.

Izvor: esfplus