Javni poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Datum objave: 24.05.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.08.1.3.04

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.10.2019. u 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 14.01.2020.

VAŽNO: Dana 10. lipnja 2020. godine objavljena je obavijest o derogaciji postupka: Uzimajući u obzir veliki broj projektnih prijedloga pristiglih na isti dan 15.10.2019. godine, tijek provjera koje se obavljaju u okviru postupka dodjele i raspoloživost članova uključenih u postupak odabira kao i novonastale okolnosti vezane uz epidemiju COVID-19, rok za provođenje postupka dodjele produljuje se do 11.8.2020. godine. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 13.12.2019. u 12:00 sati objavljeno je produljenje obustave do 14.01.2020. do 11:00 sati kada će se Poziv zatvoriti kako je i predviđeno. Podnošenje prijava više neće biti moguće. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 15.10.2019. u 17:00 sati, Poziv je obustavljen jer je iznos zatražene bespovratne potpore zaprimljenih projektnih prijedloga premašio raspoloživa bespovratna sredstva po Pozivu. Poziv je obustavljen do 13.12.2019.

VAŽNO: Dana 30. kolovoza 2019. je objavljena četvrta izmjena Poziva koja obuhvaća sljedeće:

–       produljuje se rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 15. listopada 2019. godine od 11:00:00 sati;

–       proširen je obuhvat prihvatljivih prijavitelja / partnera;

–       slijedom proširenja obuhvata prihvatljivih prijavitelja / partnera, prilagođene su i obveze koje se odnose na državne potpore/vrste, iznos i intenzitet potpore (točka 1.6. Uputa);

–       dopunjeni su zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera, učinkovito korištenje sredstava i trajnost projekta s točkama 4., 5., 6. i 7. (točka 2.5. Uputa);

–       razrađeni su kriteriji prihvatljivosti u dijelu vlasništva nad nekretninom koja je predmet projektnih aktivnosti (točka 2.6. i 3.1. Uputa);

–       plaće za novozaposlene djelatnike izračunavaju se na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku (točka 2.8.1. Uputa);

–       izmijenjeni su i dopunjeni Kriteriji odabira i pitanja za ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedlog (točka 4.2.2. Uputa);

–       tehničke izmjene / dopune;

Prihvatljivi korisnici:

  1. ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi: • dom socijalne skrbi; • centar za socijalnu skrb; • centar za pružanje usluga u zajednici; • centar za pomoć u kući;
  2. udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojnoobrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
  3. fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
  4. pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera. Maksimalan broj partnera je 5.

Svrha poziva: Cilj i svrha Poziva Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih ulaganju u socijalnu infrastrukturu u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se ranjivim skupinama omogućio prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici. Dana 5. srpnja 2019. je objavljena treća izmjena poziva kojom se produžuje rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 16. rujan 2019. godine od 11:00:00 sati, a dana 30. kolovoza je objavljena četvrta izmjena kojom se rok pomiče na 15. listopada 2019.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: 1. Izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije; 2. dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata; 3. izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata; 4. Stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja; 5. kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata;  6. kupovina nekretnina uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;  7. procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela;  8. nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga; 9. nabava ostale opreme; 10. nabava vozila; 11. priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta: 12. edukacija za pružatelje usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti; 13. financijska revizija projekta;  14. upravljanje projektom; 15. promicanje horizontalnih načela; 16. aktivnosti informiranja.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta (do 70% ako će se predmetna infrastruktura koristiti u gospodarske svrhe).

Ukupna sredstva: 616.200.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link