Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije

Datum objave: 8.3.2022.

FOND: Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 7.3.2022.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 7.4.2022.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije.
  • pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.
  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda.
  • pravne osobe neprofitne naravi registrirane u Republici Srbiji na području autonomne pokrajine Vojvodine i grada Beograda čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države.

Svrha poziva: Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Sažetak: Program predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koje su u skladu

sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12).

Ovim programom Ministarstvo pomaže održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno opremanja, izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata kulturne, društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljivo provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. Studenoga 2022. godine. Provedbu aktivnosti na projektu Vodeći partner i Partner/i moraju započeti u 2022. godini.

Prihvatljiva tematska područja suradnje:

1) Kulturna:

• očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine

• poticanje kulturnih djelatnosti na hrvatskome jeziku te kulturno-umjetničkog amaterizma hrvatskih zajednica

• nakladnička i izdavačka djelatnost u svrhu očuvanja hrvatskog jezika, kulture i  identiteta

• televizije i radio emisije te internetski portali namijenjeni informiranju hrvatskog iseljeništva

2) Obrazovanje i znanost

• odgojni, obrazovni i znanstveni programi usmjereni na poduku, očuvanje i njegovanje hrvatskog jezika

3) Šport

• športske manifestacije, natjecanja i susreti od osobitog interesa za promociju športa i športske suradnje i sl.)

4) Turizam

• programi i aktivnosti organizacija u svrhu promoviranja hrvatskog turizma

5) Edukacije iz područja pripreme i provedbe projekata iz EU fondova

• studijska putovanja na teritoriju Republike Hrvatske

• edukacije

6) Ostala područja društvenih djelatnosti

• ostali programi i aktivnosti organizacija iz područja koja nisu utvrđena u prioritetnim područjima od 1 do 5, a od interesa su za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između Hrvata u Republici Srbiji i Republike Hrvatske.

Prihvatljiva tematska infrastruktura:

1) socijalna/društvena:

• predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole)

• školske građevine (osnovne škole, srednje škole, visoke škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i igrališta)

• domovi za starije i nemoćne osobe

• građevine zdravstvene zaštite i socijalne zaštite

2) javna:

• građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene)

• dječja igrališta i igraonice

• parkovi i trgovi u naseljima

• druge građevine javne namjene (građevine javne uprave, sportske građevine, mrtvačnice, platoi i ograde oko groblja)

3) komunalna:

• sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji

• sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu

• nerazvrstane ceste i ulice u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove)

• nerazvrstane ceste izvan naselja

• parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza

• nogostupi i biciklističke staze u/između naselja

• plinske mreže i niskonaponske mreže

4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije:

• sanacija klizišta i sprječavanje erozije

• javna rasvjeta (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom)

• povećanje energetske učinkovitosti građevina (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade: vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta; poboljšanje sustava grijanja i hlađenja; uređenje kotlovnica)

• punionice električnih vozila

5) gospodarska:

• pristupne cesta do postojećih poslovnih zona

• komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže) do postojeće poslovne zone

• prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti

• građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.)

• infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi, mala priobalna infrastruktura i sl.)

6) kulturna:

• građevine za pružanje usluga u zajednici (muzej, knjižnica, kulturno-umjetnička društva i sl.)

• građevine sakralne namjene (crkva, kapela, samostan, pastoralni centar, caritas, vjerske zajednice, župni ured, udruge, zaklade i sl.)

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 20.000,00 HRK – 200.000,00 HRK

Ukupna sredstva: 2.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija