Natječaj za tip operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Datum objave: 12.10.2021.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-06.01.01.00.0-4

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 3.12.2021. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.1.2022. do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod

podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore, a čija ekonomska veličina mora biti od 8.000 EUR do 49.999 EUR.

VAŽNO: Dana 12.11.2021. objavljena je prva Izmjena poziva kojom se pomiče rok za dostavu projektnih prijedloga. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019,37/2020 i 31/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ – provedbu tipa operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Korisnik mora podnijeti poslovni plan za jedan sektor (razred iz EVPG) isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike, puževe
  • Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar odabranog sektora (razreda EVPG) kojima će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji, pri čemu se proizvedena energija i digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom.
  • Prihvatljive su sve aktivnosti/troškovi vezani uz proizvodnju proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su unutar sektora predviđenog poslovnim planom.
  • Popis prihvatljivih troškova u sklopu aktivnosti kojima se doprinosi obnovljivim izvorima energije i/ili digitalizaciji nalazi se u Prilogu 6 Natječaja
  • Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.
  • Minimalna površina u slučaju podizanja plastenika, staklenika i vinograda iznosi 50 m2
  • Korisnik je u obvezi ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu, i biti upisan u Registar poreznih obveznika najmanje 3 godine od konačne isplate potpore.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 50.000,00 EUR fiksno

Intenzitet potpore:  100% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 152.563.412,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija