Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Datum objave: 31.07.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 31.07.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.08.2019.

Prihvatljivi korisnici:

  1. Udruge upisane u Registar udruga i u Registar neprofitni organizacija koje djeluju najmanje jednu godinu u trenutku objave natječaja
  2. Jedinice lokalne i regionalne (područne)  samouprave

Svrha poziva:

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Posebni ciljevi Poziva jesu:

  • poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema,
  • podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici,
  • poticanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Sažetak: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu kojima poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno pozivu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih. Ukupan raspoloživ iznos ovog poziva je 8.200.000,00 kn, a podijeljen je na 5 prioritetnih područja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Mladi i održivi razvoj zajednice

c) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Regionalni informativni centri za mlade

b) Lokalni informativni centri za mlade

c) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

d) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih

a) Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

b) Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu   zaposleni (mladi u NEET statusu)

c) Socijalno uključivanje mladih u sustavu socijalne skrbi

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalni iznos potpore po projektu je 30.000,00 HRK, a maksimalni 150.000,00 HRk.

Intenzitet potpore:  do 100% ukupno prihvatljivih troškova za udruge, a 70% ukupno prihvatljivih troškova za JLS

Ukupna sredstva: 8.200.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Izvor: mdomsp

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link