Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu

Datum objave: 1.9.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.9.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.10.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  • samostalni umjetnici,
  • umjetničke organizacije,
  • ustanove u kulturi,
  • udruge,
  • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi,
  • pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine

Svrha poziva: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Sažetak: Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu. Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2021. godini prijavljuju se u roku od 1. rujna do 1. listopada 2020. godine te tijekom 2021. godine, s time da se odluke o financiranju pristiglih prijava u 2021. godini donose kvartalno do iskorištenja sredstava.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljivi su programi:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi,

– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,

– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,

– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),

– vizualnih umjetnosti,

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

– monografija iz područja kulture i umjetnosti,

– potpore izdavanju knjiga,

– potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,

– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,

– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,

– književnih programa u knjižarama,

– knjižnične djelatnosti,

– muzejske djelatnosti,

– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,

– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,

– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,

– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,

– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,

– digitalizacije kulturne baštine,

– gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,

– međunarodne kulturne suradnje.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Dokumentacija