Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu

Datum objave: 04.09.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 04.09.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 04.10.2019.

Prihvatljivi korisnici:

 • samostalni umjetnici,
 • umjetničke organizacije,
 • ustanove u kulturi,
 • udruge,
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi,
 • pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine

Svrha poziva: Cilj Poziva je utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Republiku Hrvatsku.

Sažetak: U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive aktivnosti su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

 • redovne djelatnosti udruga u kulturi
 • dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
 • glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
 • kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
 • vizualne umjetnosti
 • inovativne umjetničke i kulturne prakse
 • monografije iz područja kulture i umjetnosti
 • knjižnične djelatnosti
 • potpore izdavanju knjiga
 • izdavanje časopisa i elektroničkih publikacija
 • književne manifestacije i nastupi na sajmovima knjiga
 • književni programi u knjižarama
 • muzejske djelatnosti
 • zaštita i očuvanje kopnene arheološke baštine
 • zaštita i očuvanje podvodne arheološke baštine
 • zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara
 • zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara
 • zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara
 • digitalizacija kulturne baštine
 • međunarodne kulturne suradnje
 • izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje kulturne infrastrukture.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: nije definirano

Intenzitet potpore:  nije definirano

Ukupna sredstva: bit će definirano proračunom za 2020. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Izvor: minkulture

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link