Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“

Datum objave: 31.12.2021.

FOND: Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Referentni broj: C2.1.R2.I1.01

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 31.12.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.2.2022. godine do 16:00 sati

Prihvatljivi korisnici:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svrha poziva: svrha ovoga Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.

Sažetak: Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ ima za cilj pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti ocjenjuje se da je trenutna zaliha projekata na području digitalne transformacije i zelene tranzicije nedostatna, kako za provedbu i financiranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost tako i u okviru Kohezijske politike 2021. – 2027., te se posebno ističe nedostatak spremne projektno-tehničke dokumentacije, koja je preduvjet za početak implementacije i/ili fizičke realizacije projekata.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području digitalne transformacije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

– IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela;

– IKT infrastruktura za javne usluge: opsežni računalni resursi/oprema, podatkovni centri, senzori i ostala bežična oprema;

– digitalizacija u području zdravstvene skrbi;

– usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb, internet stvari za tjelesnu aktivnost i život potpomognut okolinom);

– digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i/ili razvoj digitalnih vještina i sadržaja u tim ustanovama;

– digitalizacija gradskog prometa;

– pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga;

– pametna sela – transformacija ruralnih područja korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija.

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija u području zelene tranzicije moraju se odnositi na neko od sljedećih područja intervencija:

– izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada: za predškolsko obrazovanje i skrb djece, osnovno, sekundarno i tercijarno obrazovanje te strukovno obrazovanje, stambena infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi uključivanju u zajednicu;

– obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu;

– mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe);

– sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe;

– unaprjeđenje kakvoće zraka;

– zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000;

– zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura;

– zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000;

– zelena infrastruktura u urbanim područjima;

– biciklistička infrastruktura;

– sanacija industrijskih lokacija.

Prihvatljivi su troškovi usluga za pripremu sljedeće projektno-tehničke dokumentacije:

– usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;

– usluge izrade (tehničkih) specifikacija, tehničkih i/ili tehnoloških rješenja;

– usluge izrade projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja;

– usluge izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta;

– usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;

– usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;

– usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;

– usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava za pojedinačni projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije je 400.000,00 kuna.

Intenzitet potpore:  do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije.

Ukupna sredstva: 160.000.000,00 kuna

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Izvor: mrrfeu

Dokumentacija