Javni poziv Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Datum objave: 28.01.2020.

FOND: Kreativna Europa

Referentni broj: EACEA-28-2019

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16. 01. 2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 14.05.2020. do 17:00:00

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata podnesene u ime partnerskog konzorcija koji čini najmanje 3 partnera iz 3 različite države s pravom sudjelovanja u programu Kreativna Europa. Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera:

– neprofitni subjekti (privatni ili javni)

– tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna)

– međunarodne organizacije

– sveučilišta i druge obrazovne ustanove

– istraživački centri

– profitni subjekti.

Svrha poziva: Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti  različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Sažetak: Prijave se podnose elektronički putem sustava Portal Electronic Submission System, kojem je moguće pristupiti putem stranice Poziva dostupne na Funding & Tenders Portal Opportunites.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Za potporu su prihvatljivi projektni prijedlozi koji:

a) predlažu nove oblike stvaralaštva na razmeđu različitih kulturnih i kreativnih sektora (uključujući audiovizualnu djelatnost) i to koristeći inovativna tehnološka rješenja (uključujući virtualnu stvarnost);

b) potiču razvoj inovativnih međusektorskih pristupa i alata kojima se omogućava pristup, distribucija, promocija i/ili monetizacija kulturnih i kreativnih industrija, uključujući kulturnu baštinu.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Minimalni iznos EU potpore koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi EUR 300.000 .

Intenzitet potpore:  Iznosom EU potpore moguće je sufinancirati do 60% troškova projektnih aktivnosti.

Ukupna sredstva: 1.715.000 EUR

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

Izvor: ministarstvo kulture

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link