Javni poziv 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Datum objave: 3.1.2023.

FOND: Instrument Europske unije za oporavak i otpornost

Referentni broj: PRR-04.02.01.00.0-06

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 6.2.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 4.5.2023.

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i korisnika koji u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu nisu posjedovali financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva odnosno vlasnik obrta mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po bilo kojoj osnovi u kontinuitetu bez prekida najmanje godinu dana prije objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (prije 30. rujna 2021. godine) plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje te plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju.

Svrha poziva: Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja ulaganjima u kapacitete za preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I Ugovoru te tranzicija poduzeća prema digitalnom gospodarstvu.

Sažetak: Putem natječaja mogu se dobiti sredstva za ulaganje u građenje / rekonstrukciju prostora, opremanje objekta za proizvodnju i preradu, objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, objekte za obradu otpadnih voda, ostale gospodarske objekte, gospodarska vozila, te strojeve i opremu za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 • Objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
 • Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Gospodarska vozila
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
 • Opći troškovi
 • Nematerijalni troškovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do:

a) 2.000.000 EUR

b) 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, korisnike koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti

Intenzitet potpore:  50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Ukupna sredstva: 200.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija