Javni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

Datum objave: 22.05.2019.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.12

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 23.05.2019 u 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.06.2020 23:59:59

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

VAŽNO: Dana 21. veljače 2020. objavljena je četvrta izmjena Poziva, dostupna na poveznici.

VAŽNO: Dana 18. rujna 2019. objavljena je treća izmjena Poziva kojom se mijenja obrazac 2. Pojednostavljena analiza troškova i koristi, zbog ispravka formula u ćelijama B25, C25 i D25.

VAŽNO: Dana 14. kolovoza 2019. objavljena je druga izmjena Poziva kojom je izmijenjen Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama. Druge odredbe natječaja i dokumentacija ostaju nepromijenjeni.

Svrha poziva: Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada iz komunalnog otpada – otpadnog papira i kartona, te reciklabilnog komunalnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.)). Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje sortirnica tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

VAŽNO: Dana 19. srpnja 2019. objavljena je I izmjena Poziva kojom je u prihvatljive troškove dodan trošak pripreme dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole, a izbrisan trošak konzultantskih usluga za provedbu postupaka nabave. Više informacija o izmjeni je dostupno ovdje.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (otpadni papir, karton) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, metal i tekstil) s javnih površina, kod korisnika usluge te iz reciklažnih dvorišta. Sukladno PGO RH (poglavlje 3.1.2 Sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada), postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je građevina za gospodarenje otpadom namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Realizacijom ovog poziva pridonijeti će se povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: -priprema projektne dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga, -priprema i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli, -građenje i/ili opremanje postrojenja za sortiranje koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja) sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli kao i neophodne aktivnosti propisane zakonom u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu, -priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje, -stručni nadzor građevinskih radova, -projektantski nadzor, -usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II), -tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom), -aktivnost informiranja, promidžbe i vidljivosti projekta

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 1.000.000,00 HRK do 50.000.000,00 kn

Intenzitet potpore:  do 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta

Ukupna sredstva: 350.000.000,00 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link