Edukacije i treninzi ARS EDUCA

 


Tko želi nešto naučiti, nači će način; tko ne želi, naći će izliku. Pablo Picasso

KAKO PRIJAVITI PROJEKTE NA EU NATJEČAJE
Ciklus treninga o informiranju, selekciji, pripremi i prijavi projekata na EU predpristupne fondove i natječaje (IPA, IPARD, IPA prekogranična suradnja, CULTURE 2007-2013, CIP (IEE) EUROSTARS, EUREKA, FP7), te priprema za strukturne i kohezijske fondove.
TRENING: Dvodnevni trening
POLAZNICI: Predstavnici malih i srednjih poduzetnika, neprofitnih organizacija, obrazovnih ustanova, lokalne zajednice, i sl.
Više o temi EU financiranje projekata

OSNOVE PROJEKTNOG MENADŽMENTA
Projektni menadžment je disciplina koja kombinira znanje, vještine, alate i tehnike potrebne kako bi organizacije uspješno ispunile projektne ciljeve. Znanja projektnog menadžmenta ključna su za kontinuiranu i efikasnu isporuku visoko kvalitetnih proizvoda i usluga. Upravljanje projektima na razini tvrtke omogućuje izvršnom menadžmentu i svakoj organizacijskoj jedinici efikasnu orijentaciju na izvršenje projekata koji su u suglasju sa strateškim ciljevima tvrtke.
TRAJANJE: Dvodnevni trening
POLAZNICI: Viši i srednji menadžeri, projektni menadžeri, voditelji timova i sl.
Više o temi Upravljanje projektima

USPJEŠNO UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM
Upravljanje projektnim ciklusom ili Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa).
TRAJANJE: Dvodnevni trening
POLAZNICI: viši i srednji menadžeri, projektni menadžeri, voditelji timova i sl.
Više o temi Upravljanje projektima

RAZVOJ I DIZAJNIRANJE PROJEKATA
Usvajanje znanja i metodologije za dizajniranje projektnih ideja i pretvaranje ideja u ciljeve, aktvinosti, planiranje troškova i resursa.
TRAJANJE: Jednodnevni ili dvodnevni trening
POLAZNICI: viši i srednji menadžeri, projektni menadžeri, voditelji timova i sl.
Više o temi Razvoj projekata

USVAJANJE METODOLOGIJE IZRADE LOGIČKE MATRICE (Logical Framework)
Logička matrica je jedan od prvih alata pri kreiranju projekata. Pruža sve informacije koje su nužne za razumijevanje projekta i na taj način omogućuje praćenje aktivnosti i rezultata koji se projektom žele postići. . Pristupom logičke matrice utvrđuju se vanjski rizici i pretpostavke koje nisu u domeni projekta, a koji mogu utjecati na njegov uspjeh.
TRAJANJE: Jednodnevni ili dvodnevni trening
POLAZNICI: viši i srednji menadžeri, projektni menadžeri, voditelji timova i sl.
Više o temi Razvoj projekata

KAKO IZRADITI DOBAR PRORAČUN PROJEKTNIH TROŠKOVA
Na edukaciji se uči kako savladati komplicirane proračune propisane natječajem i kako uključiti i predvidjeti sve troškove koji će se pojaviti na projektu, i koji su to troškovi.
Proračun projekta predstavlja najbolje moguća procjena projektnih troškova i prihvatljivih troškova. Dobro strukturirani proračun preduvjet je jednostavnije i uspješne provedbe projekta.
TRAJANJE: Dvodnevni trening
POLAZNICI: Viši i srednji menadžeri, projektni menadžeri, voditelji timova i sl.
Više o temi Razvoj projekata

KAKO SASTAVITI STRATEŠKI PLAN
Radi se o usvajanju metodologije za definiranje strateškog plana, identificiranje dugoročnih ciljeva i usmjeravanja oganizacije u smjeru ispunjenja postavljenih ciljeva.
TRAJANJE: Dvodnevni trening
POLAZNICI: Poduzetnici, članovi uprava i izvršni manageri
Više o temi Izrada poslovnih strategija

OSNOVE BRENDIRANJA
Niti jedna druga poslovna strategija tako efektivno ne utječe na klijenta i rast prodaje, koliko brendiranje. Kako brendiranje predstavlja sumu svih podataka o proizvodu (usluzi) koji omogućuju identifikaciju i razlikovanje proizvoda od proizvoda konkurencije, brend mora stvarati snažni i trajni identitet proizvoda ili usluge.
TRAJANJE: Dvodnevni trening
POLAZNICI: Poduzetnici, članovi uprava i marketing i PR manageri, voditelji ustanova i organizacija, fizičke osobe i sl.
Više o temi: Izrada brand strategije

MODELI EDUKACIJA I TRENINGA
Svi treninzi su teorijskog i praktičnog karaktera, preferiramo rad u malim grupama do 7 polaznika: otvorene grupe, zatvorene grupe, in-house i tailor-made treninzi prema potrebi klijenta.

UPIT ZA PONUDU pošaljite nam na EDUKACIJA INFO ili na tel: 01 6141 226 begin_of_the_skype_highlighting              01 6141 226      end_of_the_skype_highlighting.

Obratite nam se s povjerenjem!