EAFRD - Fond za ruralni razvoj

Fond za ruralni razvoj - Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe s proračunom od 96,4 milijardi eura. Ranije se ruralni razvoj financirao iz Europskog fonda za usmjeravanje i garancije u poljoprivredi koji je do 2006. godine bio dio strukturnih fondova EU.

Ciljevi

EAFRD ima tri prioritetna cilja:
•jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva
•poboljšanje okoliša i krajolika
•poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i postizanje raznolikosti ruralnoga gospodarstva

Aktivnosti 

  • KONKURENTNOST (restrukturiranje i moderniziracija poljoprivrednog sektora) financira sljedeće aktivnosti:

•otvaranje novih trgovina za poljoprivredne i šumarske proizvode
•poboljšanje ekološke učinkovitosti na farmama i u šumarstvu
•modernizacija poljoprivrednih gospodarstava
•povećanje gospodarske vrijednosti šuma
•prerada i tržišni plasman poljoprivrednih i šumarskih proizvoda
•prilagodba standardima EU
•poboljšanje i razvoj infrastrukture
•razvoj poslovnih vještina, pružanje savjetodavnih usluga i organizacija strukovnog usavršavanja u ruralnim područjima
•potpora novim, mladim poljoprivrednicama, prijevremeni odlazak poljoprivrednika u mirovinu

  • ZAŠTITA OKOLIŠA I UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM (bio-raznolikost, očuvanje i razvoj ekoloških poljoprivrednih i šumarskih sustava i tradicionalnih poljoprivrednih krajolika, očuvanje voda te mjere usmjerene na smanjenje efekta klimatskih promjena)

•održiva uporaba poljoprivrednih površina, skrb za životinje, neproizvodne investicije, posebne investicije u ekološke mreže poput NATURA 2000
•održiva uporaba šumskih površina, npr. pošumljavanje, obnavljanje šumskih potencijala i prevencija, neproizvodne investicije

  • GOSPODARSKA RAZNOLIKOST I KVALITETA ŽIVOTA financira sljedeće aktivnosti:

•pokretanje i razvoj seoskog i eko-turizma te poslovi koji su s njima u vezi,
•oživljavanje i komercijalizacija lokalnih obrta
•ponuda novih usluga koje se temelje na postojećim izvorima
•edukacija i stjecanje vještina, informiranje te poduzetništvo

Pristup LEADER
Horizontalna os kojom se ruralno stanovništvo i lokalni čimbenici, uključujući i lokalnu upravu, nastoje mobilizirati u svrhu razmatranja potencijala svojega kraja koji treba na kraju uobličiti kroz izradu i primjenu razvojne strategije. LEADER se odnosi na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore. U okviru pristupa važan je faktor osnivanje lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) koje će voditi cjelokupan proces koji uključuje inovacije, suradnju i umrežavanje.

Način provedbe
Države članice podnose Europskoj komisiji nacionalni strateški plan koji sadrži smjernice za provedbu prioriteta EU-a, imajući pritom u vidu nacionalne i regionalne potrebe. Nacionalni strateški plan provodi se kroz programe ruralnog razvoja pri čemu strateške smjernice EU služe kao referentni dokumenti. Odgovarajuće nacionalne institucije, koje osnivaju vlade država članica i koje su zadužene za provedbu programa obuhvaćenih planom ruralnog razvoja na nacionalnoj razini, objavljuju pozive za podnošenje projektnih prijedloga i ponuda. U Hrvatskoj će to biti Agencija za plaćanja u poljoprpivredi.

Korisnici
Poljoprivredni gospodarski subjekti, poljoprivredne organizacije, tvrtke, udruge i sindikati, udruge za zaštitu okoliša, organizacije koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednici, šumari i mladi, JLS (jedinice lokalne samouprave) i sl.

Natječaji Fonda za ruralni razvoj

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Službena stranica: EUROPA.EU - EAFRD  

Nadležno tijelo u RH: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju